Hệ thống hoạt động bình thường

Public status pages

100.0% thời gian hoạt động

Private status pages

100.0% thời gian hoạt động

Dashboard

99.99% thời gian hoạt động

API

99.95% thời gian hoạt động

Maintenance Automations

100.0% thời gian hoạt động

Integrations

100.0% thời gian hoạt động

Chỉ số hệ thống

Status page response time
Loading badge loader...
Loading loader...

Thông báo gần đây

Không có thông báo nào được báo cáo trong 7 ngày qua

Hiển thị lịch sử thông báo