Hệ thống hoạt động bình thường

Public status pages

100 % thời gian hoạt động
thg 8 2023100% thời gian hoạt động
thg 9 2023100% thời gian hoạt động
thg 10 2023100% thời gian hoạt động

Private status pages

100 % thời gian hoạt động
thg 8 2023100% thời gian hoạt động
thg 9 2023100% thời gian hoạt động
thg 10 2023100% thời gian hoạt động

Dashboard

99.94 % thời gian hoạt động
thg 8 202399.84% thời gian hoạt động
thg 9 2023100% thời gian hoạt động
thg 10 2023100% thời gian hoạt động

API

99.94 % thời gian hoạt động
thg 8 202399.84% thời gian hoạt động
thg 9 2023100% thời gian hoạt động
thg 10 2023100% thời gian hoạt động

Monitoring Integrations

99.94 % thời gian hoạt động
thg 8 202399.84% thời gian hoạt động
thg 9 2023100% thời gian hoạt động
thg 10 2023100% thời gian hoạt động

Maintenance Automation

99.94 % thời gian hoạt động
thg 8 202399.84% thời gian hoạt động
thg 9 2023100% thời gian hoạt động
thg 10 2023100% thời gian hoạt động

Notifications

99.95 % thời gian hoạt động
thg 8 202399.84% thời gian hoạt động
thg 9 2023100% thời gian hoạt động
thg 10 2023100% thời gian hoạt động

thg 8 2023 đến thg 10 2023