Hệ thống hoạt động bình thường

Public status pages

99.99% thời gian hoạt động
thg 12 2023 · 100.0%thg 1 2024 · 99.98%thg 2 · 100.0%
thg 12 2023100.0% thời gian hoạt động
thg 1 202499.98% thời gian hoạt động
thg 2 2024100.0% thời gian hoạt động

Private status pages

100.0% thời gian hoạt động
thg 12 2023 · 100.0%thg 1 2024 · 100.0%thg 2 · 100.0%
thg 12 2023100.0% thời gian hoạt động
thg 1 2024100.0% thời gian hoạt động
thg 2 2024100.0% thời gian hoạt động

Dashboard

99.99% thời gian hoạt động
thg 12 2023 · 100.0%thg 1 2024 · 100.0%thg 2 · 99.98%
thg 12 2023100.0% thời gian hoạt động
thg 1 2024100.0% thời gian hoạt động
thg 2 202499.98% thời gian hoạt động

API

99.99% thời gian hoạt động
thg 12 2023 · 100.0%thg 1 2024 · 100.0%thg 2 · 99.98%
thg 12 2023100.0% thời gian hoạt động
thg 1 2024100.0% thời gian hoạt động
thg 2 202499.98% thời gian hoạt động

Maintenance Automations

100.0% thời gian hoạt động
thg 12 2023 · 100.0%thg 1 2024 · 100.0%thg 2 · 100.0%
thg 12 2023100.0% thời gian hoạt động
thg 1 2024100.0% thời gian hoạt động
thg 2 2024100.0% thời gian hoạt động

Integrations

100.0% thời gian hoạt động
thg 12 2023 · 100.0%thg 1 2024 · 100.0%thg 2 · 100.0%
thg 12 2023100.0% thời gian hoạt động
thg 1 2024100.0% thời gian hoạt động
thg 2 2024100.0% thời gian hoạt động

Lịch sử thông báo

thg 2 2024

thg 12 2023 đến thg 2 2024