Hệ thống hoạt động bình thường

Public status pages

100 % thời gian hoạt động
thg 5 2023100% thời gian hoạt động
thg 6 2023100% thời gian hoạt động
thg 7 2023100% thời gian hoạt động

Private status pages

99.98 % thời gian hoạt động
thg 5 2023100% thời gian hoạt động
thg 6 202399.97% thời gian hoạt động
thg 7 202399.98% thời gian hoạt động

Dashboard

99.98 % thời gian hoạt động
thg 5 2023100% thời gian hoạt động
thg 6 202399.97% thời gian hoạt động
thg 7 202399.98% thời gian hoạt động

API

99.98 % thời gian hoạt động
thg 5 2023100% thời gian hoạt động
thg 6 202399.97% thời gian hoạt động
thg 7 202399.98% thời gian hoạt động

Monitoring Integrations

99.98 % thời gian hoạt động
thg 5 2023100% thời gian hoạt động
thg 6 202399.97% thời gian hoạt động
thg 7 202399.98% thời gian hoạt động

Maintenance Automation

99.98 % thời gian hoạt động
thg 5 2023100% thời gian hoạt động
thg 6 202399.97% thời gian hoạt động
thg 7 202399.98% thời gian hoạt động

Notifications

99.98 % thời gian hoạt động
thg 5 2023100% thời gian hoạt động
thg 6 202399.97% thời gian hoạt động
thg 7 202399.98% thời gian hoạt động

Lịch sử thông báo

thg 7 2023

thg 6 2023

Khó cập nhật trang trạng thái

thg 5 2023 đến thg 7 2023