Hệ thống hoạt động bình thường

Public status pages

100.0% thời gian hoạt động
thg 2 2024 · 100.0%thg 3 · 100.0%thg 4 · 100.0%
thg 2 2024100.0% thời gian hoạt động
thg 3 2024100.0% thời gian hoạt động
thg 4 2024100.0% thời gian hoạt động

Private status pages

100.0% thời gian hoạt động
thg 2 2024 · 100.0%thg 3 · 100.0%thg 4 · 100.0%
thg 2 2024100.0% thời gian hoạt động
thg 3 2024100.0% thời gian hoạt động
thg 4 2024100.0% thời gian hoạt động

Dashboard

99.99% thời gian hoạt động
thg 2 2024 · 99.98%thg 3 · 100.0%thg 4 · 100.0%
thg 2 202499.98% thời gian hoạt động
thg 3 2024100.0% thời gian hoạt động
thg 4 2024100.0% thời gian hoạt động

API

99.95% thời gian hoạt động
thg 2 2024 · 99.98%thg 3 · 99.87%thg 4 · 100.0%
thg 2 202499.98% thời gian hoạt động
thg 3 202499.87% thời gian hoạt động
thg 4 2024100.0% thời gian hoạt động

Maintenance Automations

100.0% thời gian hoạt động
thg 2 2024 · 100.0%thg 3 · 100.0%thg 4 · 100.0%
thg 2 2024100.0% thời gian hoạt động
thg 3 2024100.0% thời gian hoạt động
thg 4 2024100.0% thời gian hoạt động

Integrations

100.0% thời gian hoạt động
thg 2 2024 · 100.0%thg 3 · 100.0%thg 4 · 100.0%
thg 2 2024100.0% thời gian hoạt động
thg 3 2024100.0% thời gian hoạt động
thg 4 2024100.0% thời gian hoạt động

Lịch sử thông báo

thg 4 2024

Không có thông báo nào được báo cáo trong tháng này

thg 3 2024

thg 2 2024

thg 2 2024 đến thg 4 2024